Medale
pusty


Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Czwartek 23 marca 2023
Kalendarium: 23 marca - Dzień Meteorologii
Wpisz się na listę subskrypcyjną Informatora Książnicy Karkonoskiej!
MENU STRONY
W STRONĘ KULTURY


Elektroniczna Biblioteka
DANE BIBLIOTEKI
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27
NIP 611-005-30-06
REGON 000600361
Aktualizacja strony:
PODSTAWOWE INFORMACJE->O NAS-> STATUT

Załącznik do Uchwały Nr 198/XXVIII/2008
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 maja 2008 roku

STATUT
JELENIOGÓRSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI REGIONALNEJ
"KSIĄŻNICA KARKONOSKA"

w Jeleniej Górze

Rozdział I - Przepisy ogólne

§1

Jeleniogórskie Centrum Informacji I Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze zwane dalej "Książnicą Karkonoską" jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z roku 2001, Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
 3. niniejszego Statutu


§2
 1. Siedzibą Książnicy Karkonoskiej jest miasto Jelenia Góra
 2. Terenem działania Książnicy Karkonoskiej jest miasto Jelenia Góra i powiat jeleniogórski.
§3
 1. Organizatorem Książnicy Karkonoskiej jest Samorząd Miasta Jelenia Góra
 2. Książnica Karkonoska posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora
 3. Nadzór nad Książnicą Karkonoską sprawuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry
 4. Książnica Karkonoska prowadzi działalność i współpracuje z innymi bibliotekami w kraju w ramach krajowej sieci bibliotecznej.
§4

Książnica Karkonoska używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.


Rozdział II - Cele i zadania

§5
 1. Książnica Karkonoska służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  • 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o mieście Jelenia Góra i regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, regionalnej, a także turystycznej i kulturalnej,
  • 3) tworzenie informacji o mieście Jelenia Góra i regionie na nośnikach tradycyjnych, komputerowych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzowanie miasta i regionu poprzez działalność wystawienniczą i publikacje,
  • 4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych chorym i niepełnosprawnym,
  • 5) prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • 6) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • 7) współdziałanie w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie;
   • a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
   • b) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
   • c) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
   • d) wymiany oraz przekazywania materiałów i informacji,
  • 8) współpraca biblioteczna z zagranicą w zakresie wymiany materiałów bibliotecznych, wymiany doświadczeń bibliotekarskich, organizacji konferencji i szkoleń, organizacji imprez bibliotecznych, wydawanie publikacji oraz promocji miasta i regionu poprzez przekazywanie materiałów informacyjnych do bibliotek partnerskich.
  • 9) współdziałanie z instytucjami kultury, organizacjami, stowarzyszeniami w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury, popularyzacji książki, a także tworzenia warunków sprzyjających rozwijaniu nauki,
  • 10) wykonywanie zadań na podstawie odrębnych porozumień
 3. Książnica Karkonoska może pełnić funkcję biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Miastem Jelenia Góra.

§6

Książnica Karkonoska może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację zadań statutowych.


Rozdział III - Organy Książnicy Karkonoskiej i jej organizacja

§7
 1. Książnicą Karkonoską zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora Książnicy Karkonoskiej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. W Książnicy Karkonoskiej utworzone jest stanowisko Zastępcy Dyrektora.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Książnicy Karkonoskiej.

§8

 1. Dyrektor organizuje pracę Książnicy Karkonoskiej, odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za dobór kadr oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Książnicy Karkonoskiej.
 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
  2. tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowanie działań określonych w § 4 i 5 statutu oraz regulaminie organizacyjnym,
  3. zatwierdzanie planu działalności Książnicy Karkonoskiej,
  4. wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz ustalanie regulaminów normujących strukturę i działalność Książnicy Karkonoskiej.

§9

Zastępca Dyrektora kieruje bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności i reprezentuje Książnicę Karkonoską na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.


§10
 1. W Książnicy Karkonoskiej zatrudniani są pracownicy działalności podstawowej, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi, a w miarę potrzeb także bibliotekarze dyplomowani i specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Książnicy Karkonoskiej.
 2. Dyrektor i pracownicy Książnicy Karkonoskiej powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
§11
 1. Strukturę organizacyjną Książnicy Karkonoskiej oraz zakres działalności poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz działających w Książnicy Karkonoskiej związków, stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
 2. W skład Książnicy Karkonoskiej wchodzą ponadto:
  1. Filia nr 3, ul. Różyckiego 4, 58-506 Jelenia Góra
  2. Filia nr 4, plac Piastowski 32, 58-560 Jelenia Góra
  3. Filia nr 5, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra
  4. Filia nr 6, ul. Wrocławska 71, 58-506 Jelenia Góra
  5. Filia nr 7, ul. Noskowskiego 6/261, 58-506 Jelenia Góra
  6. Filia nr 8, ul. Sygietyńskiego 7, 58-506 Jelenia Góra
 3. W miarę potrzeb Dyrektor Biblioteki może tworzyć punkty biblioteczne, nowe komórki organizacyjne, a także łączyć lub likwidować istniejące.

§12

Przy Książnicy Karkonoskiej i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia, fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13

Organami doradczymi i opiniodawczymi Dyrektora w sprawach dotyczących realizacji podstawowych zadań Książnicy Karkonoskiej są zespoły robocze lub komisje powoływane przez Dyrektora do określonych spraw.


Rozdział IV - Gospodarka finansowa
§14
Książnica Karkonoska finansowana jest z dotacji ustalonej przez Radę Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale budżetowej, dotacji celowych, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności oraz innych źródeł.


§15
 1. Książnica Karkonoska gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.
 2. Nabycie, zbycie, obciążanie nieruchomości oraz zaciąganie kredytów, pożyczek bankowych przez Dyrektora Książnicy Karkonoskiej wymaga zgody Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

§16
 1. Podstawą gospodarki finansowej Książnicy Karkonoskiej jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale budżetowej.

Rozdział V - Przepisy końcowe
§17
 1. Statut Książnicy Karkonoskiej nadaje i dokonuje w nim zmian Rada Miejska Jeleniej Góry.
 2. Wszelkie zmiany w statucie Książnicy Karkonoskiej następują w trybie właściwym dla jego nadania.

Uchwała nr 198/XXVIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie nadania statutu Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze
©Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej -
Książnica Karkonoska 2003-2012


Webmaster CSS stat4u logo

Szanowny czytelniku.

 

Na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej oraz jej wszystkich podstronach wykorzystywane są pliki cookie. Są one stosowane w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania i zapewnienia maksymalnej wygody czytelnikowi. Jeśli wyrażasz zgodę na ich przechowywanie, kliknij w [zamknij]. Jeśli nie wyrażasz zgody, dostosuj opcje przeglądarki, aby wyłączyć przechowywanie plików cookie.

Szanowny czytelniku.

 

Od 1 września 2014 roku Książnica Karkonoska posiada nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem http://biblioteka.jelenia-gora.pl.

[zamknij]