Medale
pusty


Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Piątek 24 marca 2023
Kalendarium: 24 marca 1975 - Magistrat opublikował nową taryfę opłat za stanowiska sprzedaży podczas jarmarków.
Wpisz się na listę subskrypcyjną Informatora Książnicy Karkonoskiej!
MENU STRONY
W STRONĘ KULTURY


Elektroniczna Biblioteka
DANE BIBLIOTEKI
58-500 Jelenia Góra
ul. Bankowa 27
NIP 611-005-30-06
REGON 000600361
Aktualizacja strony:
PODSTAWOWE INFORMACJE -> O NAS -> REGULAMIN

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW JELENIOGÓRSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I EDUKACJI REGIONALNEJ - KSIĄŻNICA KARKONOSKA

w Jeleniej Górze

I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Jeleniogórskie Centrum Informacji I Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska, zwane dalej Książnicą Karkonoską, jest główną biblioteką publiczną miasta Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego.

§ 2

Książnica Karkonoska udostępnia zbiory oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.

§ 3

Godziny otwarcia poszczególnych agend Książnicy Karkonoskiej określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Dyrektor Książnicy Karkonoskiej ma prawo zamknąć Książnicę Karkonoską lub jej agendy na czas określony z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§ 5

Korzystanie ze zbiorów Książnicy Karkonoskiej jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za:

 • wydanie, prolongatę lub wystawienie duplikatu karty bibliotecznej
 • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
 • upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą
 • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych
 • koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych
 • usługi bibliograficzne, dokumentacyjne, reprograficzne
 • wydruki z komputera
 • płyty CD, DVD oraz dyskietki do przegrania informacji
Wysokość opłat określa dyrektor Książnicy Karkonoskiej odrębnym Zarządzeniem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 6
 1. Książnica Karkonoska udostępnia zbiory biblioteczne w:
  • wypożyczalniach - na zewnątrz
  • czytelniach - na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych książek i czasopism bieżących.
§ 7
 1. W Książnicy Karkonoskiej obowiązuje centralny zapis.
 2. Rejestracja czytelników i wypożyczeń prowadzone są w systemie zautomatyzowanym.
 3. Po zarejestrowaniu się czytelnicy otrzymują dostęp do indywidualnego internetowego konta, zabezpieczonego hasłem.
 4. Konto czytelnicze umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie informacji w katalogu bibliotecznym, zamawianie oraz przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych oraz sprawdzanie listy wypożyczonych przez siebie książek.
§ 8

Na terenie Książnicy Karkonoskiej obowiązuje zakaz palenia papierosów.

§ 9

Osoby korzystające z Książnicy Karkonoskiej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do uwag i wskazówek pracowników placówki.

II.        WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ

§ 10
 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Książnicy Karkonoskiej jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.
 2. Kartę biblioteczną czytelnik otrzymuje po zapisaniu się i uiszczeniu opłaty za wystawienie karty w Punkcie Rejestracji Czytelników w budynku głównym Książnicy Karkonoskiej lub jej Filiach.
 3. Czytelnik ma prawo tylko do jednej karty bibliotecznej.
§ 11
 1. Kartę biblioteczną wystawia się na podstawie dowodu osobistego - osoby dorosłe oraz legitymacji szkolnej - osoby niepełnoletnie.
 2. Czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie przestrzegania jego zasad oraz uiścić opłatę za wydanie karty bibliotecznej, której wysokość określona jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów książki mówionej mają osoby posiadające dodatkowo legitymację Polskiego Związku Niewidomych albo innej organizacji zrzeszającej osoby niepełnosprawne lub zaświadczenie potwierdzające trudności z czytaniem zwykłego druku.
 4. Osoby niepełnoletnie otrzymują kartę biblioteczną na podstawie legitymacji szkolnej i zobowiązania podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 12

Karta biblioteczna jest ważna przez rok od dnia wystawienia. Przedłużenie ważności karty bibliotecznej następuje po aktualizacji danych osobowych w bazie komputerowej oraz dokonaniu opłaty za jej prolongatę.

§ 13

Czytelnik zobowiązany jest poinformować Książnicę Karkonoską o zmianie adresu zamieszkania i innych danych przekazywanych w trakcie rejestracji.

§ 14
 1. W razie zagubienia karty bibliotecznej czytelnik może otrzymać jej duplikat po uiszczeniu opłaty, której wysokość określona jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Książnicę Karkonoską.
  W przeciwnym razie właściciel karty ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę.
§ 15

Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych znajdujących się we wszystkich agendach Książnicy Karkonoskiej.

§ 16
 1. Osoby nie posiadające karty bibliotecznej mają prawo korzystać ze zbiorów Książnicy Karkonoskiej tylko na miejscu, po uzyskaniu jednorazowej karty wydanej na podstawie dowodu tożsamości i sporządzeniu na jego podstawie jednorazowego wpisu.
 2. Czytelnik może otrzymać jednorazową kartę tylko raz. Przy ponownym korzystaniu z Książnicy Karkonoskiej czytelnik jest zobowiązany do posiadania stałej karty bibliotecznej.

III.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

§ 17
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zabezpieczenia ich przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi dostrzeżone uszkodzenia.
§ 18
 1. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych.
 2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić identyczne lub inne wskazane
  • zapłacić kwotę odszkodowania, którego wysokość ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej
  • ponieść w razie potrzeby koszty naprawy
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik jest zobowiązany odkupić brakujący tom, lub gdy nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, zapłacić równowartość całości dzieła.
§ 19

W przypadkach losowych (pożar, powódź) zwolnienie od odszkodowania może nastąpić tylko na podstawie dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację, wystawionego przez uprawnione do tego instytucje.

§ 20

Wobec czytelników, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie Książnica Karkonoska może dochodzić naprawienia szkody w formie polubownej lub na drodze sądowej.

IV.       WYPOŻYCZANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W WYPOŻYCZALNI, BIBILIOTECE DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ i FILIACH

§ 21
 1. Czytelnicy mają wolny dostęp do całości lub wyznaczonej części zbiorów zgromadzonych w Wypożyczalni, Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej i Filiach.
 2. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu rejestracji wypożyczeń.
 3. Pozostałe książki czytelnicy wyszukują w katalogu komputerowym i zamawiają na podstawie rewersów, które przyjmowane są w godzinach pracy Wypożyczalni.
 4. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie w miarę możliwości bibliotekarzy i ilości zamówień.
 5. Książki nie odebrane w ciągu 2 dni wracają do Magazynu.
§ 22
 1. Czytelnik może wypożyczyć w Wypożyczalni, Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej i w każdej Filii 3 jednostki materiałów bibliotecznych i 5 tytułów książki mówionej w Wypożyczalni na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
 2. Prośba o przedłużenie może być zgłoszona osobiście, przez Internet lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki
§ 23
 1. W uzasadnionych przypadkach Książnica Karkonoska ma prawo wypożyczyć materiały biblioteczne na okres krótszy niż określony w Regulaminie.
 2. Książnica Karkonoska nie przedłuża terminu zwrotu materiałów bibliotecznych w przypadku:
  • niezwrócenia w terminie innych wypożyczonych
  • nieuregulowania kar za przetrzymanie
  • dużego zapotrzebowania na wypożyczone materiały biblioteczne.
§ 24

Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:

 • upomnienie pisemne lub telefoniczne
 • naliczenie kary pieniężnej
 • przekazanie sprawy dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych zbiorów firmie windykacyjnej
 • skierowanie sprawy na drogę sądową
 • umieszczenie danych w krajowym rejestrze dłużników.

V.        UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH W CZYTELNIACH

§ 25

Korzystający z Czytelni zobowiązani są przekazać bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną lub kartę jednorazową.
Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca bibliotekarzowi materiały, z których korzystał i otrzymuje pozostawioną kartę biblioteczną.

§ 26

W Czytelniach obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe. Telefony komórkowe wnoszone do Czytelni powinny być wyciszone.

§ 27

Korzystający z Czytelni zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, torby, plecaki, parasolki itp. w szafkach w szatni. Za pozostawione w szafkach w szatni przedmioty wartościowe Książnica Karkonoska nie odpowiada.

§ 28

Czytelnik zobowiązany jest zgłosić bibliotekarzowi wnoszone do Czytelni własne książki, czasopisma i inne publikacje.

§ 29
 1. W czytelni korzysta się na zasadzie samoobsługi. Wybrane książki i czasopisma bieżące czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu ich rejestracji.
 2. Czytelnik nie może sam odkładać książek na półkę
 3. Z księgozbioru Magazynu udostępnianego prezencyjnie i roczników czasopism czytelnik korzysta po złożeniu rewersu u bibliotekarza w celu sprowadzenia ich z Magazynu.
§ 30

Czytelnik może korzystać jednocześnie maksymalnie z 3 tytułów prasy bieżącej.

§ 31
 1. Książki i oprawne roczniki czasopism znajdujące się w Magazynie, można zamawiać najpóĄniej na godzinę przed zamknięciem Książnicy Karkonoskiej.
 2. Jeżeli czytelnik zgłosi potrzebę korzystania z dostarczonych mu z Magazynu książek lub roczników czasopism w następnych dniach, bibliotekarz zatrzymuje je w Czytelni.
 3. W przypadku. kiedy czytelnik nie zgłosi się w ustalonym terminie, zamówione materiały po 2 dniach zostaną zwrócone do Magazynu.
§ 32

Wynoszenie z Czytelni materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.

VI.        Reprografia zbiorów

§ 33
 1. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.
 2. Materiały biblioteczne mogą być kopiowane wyłącznie w Książnicy Karkonoskiej.
 3. Zgodnie z Ustawą "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994 r. (DU z 1994 Nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami) nie kseruje się całej książki, tylko niewielkie fragmenty do użytku własnego.
 4. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:
  a) rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, druków rzadkich i cennych
  b) wydawnictw zwartych do 1945 r.
  c) egzemplarzy w złym stanie zachowania
  d) egzemplarzy archiwalnych oznakowanych odpowiednim symbolem
  e) wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu...)
  f)koszty za usługi reprograficzne pokrywa korzystający zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Fotografowanie dokumentów możliwe jest po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
§ 34

Czytelnicy korzystający z kopiarki samoobsługowej osobiście odpowiadają za przestrzeganie ustawy o prawie autorskim.

VII.        Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 35

Materiały biblioteczne, których Książnica Karkonoska nie posiada mogą zostać sprowadzone czytelnikom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 36

Materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.

§ 37

Okres udostępnienia określa biblioteka wypożyczająca i może być on przedłużony na wniosek czytelnika, złożony przed upływem terminu zwrotu.

§ 38

Czytelnik ponosi koszt przesyłki materiałów bibliotecznych.

§ 39

Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych uiszcza odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

VIII.        KORZYSTANIE Z INTERNETU I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH

§ 40

Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.

§ 41

Czytelnik chcący skorzystać z komputera winien zostawić kartę biblioteczną u bibliotekarza.

§ 42

Bibliotekarz wskazuje czytelnikowi miejsce przy stanowisku komputerowym.

§ 43

Jeżeli są inni oczekujący na dostęp do komputera, stanowisko komputerowe może być wykorzystywane przez pół godziny.

§ 44

Książnica Karkonoska umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

§ 45

W przypadku awarii pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić o tym bibliotekarza bez podejmowania próby naprawy.

§ 46

Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

§ 47

Stanowisko komputerowe może być wykorzystane tylko do:

 • przeglądania zasobów sieci Internet
 • przeglądania programów multimedialnych na płytach kompaktowych lub dyskietkach będącymi własnością Książnicy Karkonoskiej.
 • przeglądania katalogu Książnicy Karkonoskiej on-line na wszystkich stanowiskach komputerowych i na stanowiskach wyłącznie do tego przeznaczonych
 • korzystania z oprogramowania biurowego.

§ 48

Użytkownikowi nie wolno:

 • korzystać z własnych nośników elektronicznych - dyskietki, dyski, CD-ROM, DVD, przenośne pamięci
 • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera
 • korzystać z oprogramowania nie wymienionego w § 47, zainstalowanego na dysku komputera, bez zgody bibliotekarza
 • kopiować na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.
 • uruchamiać i przeglądać stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc, obraźliwych i niezgodnych z prawem i dobrym obyczajem
 • wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

§ 49
 1. Nie przestrzeganie powyższych zasad może pozbawić użytkownika możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
 3. Użytkownik ma prawo odwołać się od niej do dyrektora Książnicy Karkonoskiej.
§ 50

Użytkownik może kopiować części danych o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim na płyty CD i DVD oraz dyskietki zakupione u bibliotekarza.
Koszt zakupu płyty CD i DVD i dyskietki określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 51

DĽwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

IX.        POMOC I INFORMACJA

§ 52

Bibliotekarz na życzenie czytelnika udziela informacji dotyczących zbiorów Książnicy Karkonoskiej, służy pomocą w doborze literatury, korzystaniu z komputerowego katalogu bibliotecznego.

X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz.883). i mogą być wykorzystywane wyłącznie do:

 • rejestracji wypożyczeń
 • prowadzenia statystyki bibliotecznej
 • egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§ 54

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Książnicy Karkonoskiej. Decyzje w tej sprawie podejmują kierownicy Agend.
Czytelnikom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Książnicy Karkonoskiej.

§ 55
 1. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora Książnicy Karkonoskiej.
 2. Od decyzji dyrektora Książnicy Karkonoskiej czytelnik może się odwołać do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
§ 56

Skargi wnioski można składać w Sekretariacie Książnicy Karkonoskiej.

§ 57

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2008 roku.
©Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej -
Książnica Karkonoska 2003-2012


Webmaster CSS stat4u logo

Szanowny czytelniku.

 

Na stronie internetowej Książnicy Karkonoskiej oraz jej wszystkich podstronach wykorzystywane są pliki cookie. Są one stosowane w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania i zapewnienia maksymalnej wygody czytelnikowi. Jeśli wyrażasz zgodę na ich przechowywanie, kliknij w [zamknij]. Jeśli nie wyrażasz zgody, dostosuj opcje przeglądarki, aby wyłączyć przechowywanie plików cookie.

Szanowny czytelniku.

 

Od 1 września 2014 roku Książnica Karkonoska posiada nową stronę internetową. Jest ona dostępna pod adresem http://biblioteka.jelenia-gora.pl.

[zamknij]